H#20, Road#11 (New), 32 (Old), Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
+880-2-48118815 +880-2-48113754 +880-2-58151409 +880-2-58151394
+880-2-58152810

ADVISORY COUNCIL MEMBER

Abdullah Al-Noman
Abdus Salam Khan
Shah Mohd. Abu Zafar
Mesbahuddin Ahmed
Abdul Matin Master
Golam Sattar
Professor Jahanara Begum
Badal Khan
Shahidullah Chowdhury
Rajendra Prashad Boonerjee
Md. Salahuddin Sarkar
Quamrul Ahsan
Naimul Ahsan Jewel