H#20, Road#11 (New), 32 (Old), Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
+880-2-41020280 +880-2-41020281 +880-2-41020282 +880-2-41020283
+880-2-58152810

ADVISORY COUNCIL MEMBER

Abdullah Al-Noman
Abdus Salam Khan
Shah Mohd. Abu Zafar
Mesbahuddin Ahmed
Abdul Matin Master
Badal Khan
Shahidullah Chowdhury
Rajendra Prashad Boonerjee
Md. Salahuddin Sarkar
Quamrul Ahsan
Naimul Ahsan Jewel